Stappenplan

Ondersteuning gemeenten bepaling handhavingsprioriteiten RO

Momenteel zijn er nog heel wat gemeenten die geen handhavingsprioriteiten ruimtelijke ordening hebben vastgesteld, maar wel de bedoeling hebben om dit te doen. Omdat dit voor een aantal gemeenten nog onbekend terrein is, wil de VHRM een roadmap en een aantal best practices aanreiken zodat de gemeenten hiermee een start kunnen nemen.

Download stappenplan - Download voorbeelden

Green Deal

VHRM partner in Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming

De VHRM is betrokken partij in actie 1.3.5 "Verbeteren van de aanpak van hinderklachten van houtkachels".

An Stas, vaste secretaris van de VHRM, ondertekent de Green Deal Huishoudelijke verwarming.

schrijf je nu in voor het VHRM-congres:

Omgevingshandhaving 2020-2030

3 december 2019, Lamot Mechelen

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu bestaat dit jaar 10 jaar. Op 3 december 2019 organiseert de VHRM het congres “Omgevingshandhaving 2020-2030” in het Congres -en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen om deze verjaardag van tien jaar samenwerking tussen de handhavingsactoren te vieren. Dit congres legt de focus op de toekomst en de bijdrage van de VHRM aan de verdere ontwikkeling van het omgevingshandhavingsbeleid. Samen met de verschillende handhavingsactoren zullen de werkzaamheden en de activiteiten van de VHRM ter ondersteuning van het handhavingsbeleid én de handhavingsactoren zelf worden doorgelicht met als doel deze verder te optimaliseren en af te stemmen op de huidige en toekomstige noden van het handhavingslandschap en van de mogelijkheden die de VHRM aan de handhavingsactoren kan bieden.

Doelgroep: Handhavers milieu en ruimtelijke ordening, beleidsmedewerkers, burgemeesters en/of schepen
Inschrijven: Gratis deelname, verplicht inschrijven via https://forms.gle/z3fiFSz1nF7SLJEw6
Programmahttps://www.vhrm.be/congres2019omgevingshandhaving2020-2030

Bijdrage Regeerakkoord

Bijdrage van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu aan het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering (mei 2019)

BELEIDSDOELSTELLING: GEÏNTEGREERDE, DOELMATIGE EN AFGESTEMDE HANDHAVING IN DE SCHOOT VAN EEN ONDERSTEUNEND NETWERK

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) biedt een uniek netwerkkader en overlegplatform waarbinnen de krachten en inzichten van de handhavingsactoren, de belangrijkste belangenorganisaties en de strategische adviesraden actief in het Vlaamse omgevingshandhavingslandschap worden samengebracht. Ter versterking van het omgevingsdenken zal de opdracht, en daaraan gekoppeld de werking, van de VHRM worden geoptimaliseerd. Het doel is te komen tot een betere omgevingshandhaving, waarbij doelstellingen en activiteiten van de verschillende omgevingshandhavers optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze afstemming beoogt de kwaliteit en efficiëntie van de handhaving te verbeteren en de beperkte middelen optimaal in te zetten.

Daarnaast zal de VHRM nog meer een spilfunctie vervullen in de ondersteuning van de omgevingshandhavingsactoren van de verschillende bestuursniveaus door de verdere uitbouw van praktische tools, ondersteuningsinstrumenten en kennis- en gegevensdeling.

De VHRM heeft bovendien een gerenommeerde expertise opgebouwd inzake dataverzameling, -verwerking en -rapportering. Ook in de toekomst zullen de omgevingshandhavingsrapporten van belang zijn voor het detecteren van tendensen om het omgevingshandhavingsbeleid verder te ontwikkelen.

Bijdrage Regeerakkoord

Workshops inspectie en toezicht op koelinstallaties / bevoorradingsstations voor motorvoertuigen

Lekkende broeikasgassen uit koelinstallaties hebben een grote negatieve impact op het klimaat. De afdeling Handhaving (voorheen Milieu-inspectie) van het departement Omgeving organiseert al jaren controles bij exploitanten van koelinstallaties en stelt vast dat meer dan de helft van de exploitanten niet voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Een meerderheid zijn klasse 2 en klasse 3 -installaties.

Bevoorradingsstations voor motorvoertuigen (tankstations) zijn talrijk aanwezig in Vlaanderen en werden bij de invoering van de omgevingsvergunning grotendeels gedeklasseerd van klasse 1 naar klasse 2. Bij de controles van deze inrichtingen moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke aandachtspunten m.b.t. veiligheid en milieu.

De afdeling Handhaving van de Vlaamse Overheid heeft 2 workshops georganiseerd voor de lokale toezichthouders omtrent inspectie van koelinstallaties en tankstations.

Meer informatie via https://www.lne.be/workshops-inspectie-en-toezicht-op-koelinstallaties

Memorandum Omgevingshandhaving

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Daarom is het belangrijk dat handhaving uitdrukkelijk mee wordt opgenomen in de beleidsvisie.
 
Gemeenten vormen een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uitteken van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening. De volgende pijlers kunnen dit doortastend lokaal handhavingsbeleid mee helpen vorm te geven.
 

Studiedag: inzet van handhavings-instrumenten (27/11/2018)

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerde de VHRM te Brussel een studiedag rond de inzet van handhavingsinstrumenten. De VHRM opteerde voor een casegerichte aanpak met betrekking tot enkele belangrijke handhavingsinstrumenten omwille van de relevantie ervan voor de handhavingspraktijk. De studiedag startte met een uiteenzetting van Prof. dr. J.G. van Erp (Universiteit Utrecht) over "Willen, moeten, kunnen weten: Motieven voor naleving en effectieve handhaving", gevolgd door workshops over de volgend instrumenten:

  1. Raadgeving / Aanmaning
  2. Bestuurlijke maatregelen / Veiligheidsmaatregelen / Dwangsom
  3. Uitvoering van sanctionering: dwangbevel, registreren, hypotheek leggen
  4. Proces-verbaal / Verslag van vaststelling
De VHRM start met de actualisatie en uitbreiding van de Prioriteitennota

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu start met de actualisering, én uitbreiding, van het protocol ‘Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams gewest’. Dit protocol werd in maart 2013 ondertekend door Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en de Federale minister bevoegd voor Justitie. De prioriteiten in dit protocol werden in principe vastgelegd voor een periode 5 jaar. Niet alleen zal dit protocol worden geactualiseerd, het zal tevens in het kader van het omgevingshandhaven worden uitgebreid naar ruimtelijke ordening.

Vacature

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Handhavingsbesluit

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Milieuhandhavingsbesluit: 12 december 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid