Green Deal

VHRM partner in Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming

De VHRM is betrokken partij in actie 1.3.5 "Verbeteren van de aanpak van hinderklachten van houtkachels".

An Stas, vaste secretaris van de VHRM, ondertekent de Green Deal Huishoudelijke verwarming.

Workshops inspectie en toezicht op koelinstallaties / bevoorradingsstations voor motorvoertuigen

Lekkende broeikasgassen uit koelinstallaties hebben een grote negatieve impact op het klimaat. De afdeling Handhaving (voorheen Milieu-inspectie) van het departement Omgeving organiseert al jaren controles bij exploitanten van koelinstallaties en stelt vast dat meer dan de helft van de exploitanten niet voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Een meerderheid zijn klasse 2 en klasse 3 -installaties.

Bevoorradingsstations voor motorvoertuigen (tankstations) zijn talrijk aanwezig in Vlaanderen en werden bij de invoering van de omgevingsvergunning grotendeels gedeklasseerd van klasse 1 naar klasse 2. Bij de controles van deze inrichtingen moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke aandachtspunten m.b.t. veiligheid en milieu.

De afdeling Handhaving van de Vlaamse Overheid organiseert binnenkort 2 workshops voor de lokale toezichthouders omtrent inspectie van koelinstallaties en tankstations. Deze gaan door op 23 april en 7 mei 2019 respectievelijk in Antwerpen en Gent.

Meer informatie over deze workshop, en inschrijving, via deze website: https://www.lne.be/workshops-inspectie-en-toezicht-op-koelinstallaties

Trefwoordenlijst ruimtelijke ordening

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Trefwoordenlijst milieu

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Memorandum Omgevingshandhaving

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Daarom is het belangrijk dat handhaving uitdrukkelijk mee wordt opgenomen in de beleidsvisie.
 
Gemeenten vormen een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uitteken van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening. De volgende pijlers kunnen dit doortastend lokaal handhavingsbeleid mee helpen vorm te geven.
 

Studiedag: inzet van handhavings-instrumenten (27/11/2018)

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerde de VHRM te Brussel een studiedag rond de inzet van handhavingsinstrumenten. De VHRM opteerde voor een casegerichte aanpak met betrekking tot enkele belangrijke handhavingsinstrumenten omwille van de relevantie ervan voor de handhavingspraktijk. De studiedag startte met een uiteenzetting van Prof. dr. J.G. van Erp (Universiteit Utrecht) over "Willen, moeten, kunnen weten: Motieven voor naleving en effectieve handhaving", gevolgd door workshops over de volgend instrumenten:

  1. Raadgeving / Aanmaning
  2. Bestuurlijke maatregelen / Veiligheidsmaatregelen / Dwangsom
  3. Uitvoering van sanctionering: dwangbevel, registreren, hypotheek leggen
  4. Proces-verbaal / Verslag van vaststelling

Interactieve workshops rond praktijkervaringen 2018

De VHRM heeft op 18 mei 2018 en 1 juni 2018 workshopsessies georganiseerd waarbij handhavingsactoren milieu en ruimtelijke ordening op een interactieve manier praktijkervaringen konden uitwisselen aan de hand van het oplossen van concrete casussen. De workshops werden opgebouwd rond 2 praktijkcases waarbij zowel aspecten van afval, mest, ruimtelijke ordening als natuurbehoud en milieu ter sprake kwamen. Ook het onderzoek ter plaatse kwam aan bod.

De cases werden behandeld in gemengde groepen (politie – gemeente – VO) maar die territoriaal dicht bij elkaar aanleunen. Op deze manier werd ook de mogelijkheid geboden om netwerken verder uit te bouwen. De gemengde groepen werden telkens ondersteund door een moderator. De groepen kregen beperkte informatie zoals het in de praktijk ook gebeurt wanneer er een klacht wordt ingediend, of ze vertrokken vanuit het toezicht op een ter beschikking gestelde milieuvergunning.

De uitwerking van de cases werd vervolgens plenair toegelicht waarbij informatie werd uitgewisseld en technieken werden meegedeeld, met ondersteuning van de moderators.

De VHRM start met de actualisatie en uitbreiding van de Prioriteitennota

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu start met de actualisering, én uitbreiding, van het protocol ‘Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams gewest’. Dit protocol werd in maart 2013 ondertekend door Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en de Federale minister bevoegd voor Justitie. De prioriteiten in dit protocol werden in principe vastgelegd voor een periode 5 jaar. Niet alleen zal dit protocol worden geactualiseerd, het zal tevens in het kader van het omgevingshandhaven worden uitgebreid naar ruimtelijke ordening.

Studiedag: Informatie-uitwisseling (05/12/2017)

Presentaties (enkel voor handhavers milieu & ruimtelijke ordening)

Studiedag Klantgericht Handhaven (22/11/2016)

Presentaties (enkel toegankelijk voor toezichthouders)

Grote opkomst op eerste handhavingsnetwerkdag Milieu & Ruimtelijke Ordening

Op 24 november 2015 vond de eerste handhavingsnetwerkdag milieu en ruimtelijke ordening plaats. Meer dan 300 deelnemers van de verschillende bestuursniveaus gingen naar Gent om meer te weten te komen en te debatteren over het Vlaamse handhavingslandschap inzake milieu en ruimtelijke ordening.
 

Lees meer

 

Vacature

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Handhavingsbesluit

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Milieuhandhavingsbesluit: 12 december 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid